Bộ chọn thuộc tính – Attribute Selector trong CSS

Attribute selector là gì?

Attribute selector là cách chọn các phần tử bạn muốn định kiểu (style) trong tài liệu HTML dựa vào thuộc tính của một hay nhiều thẻ HTML nào đó.

Attribute selector có thể chọn được các đối tượng mà không cần phải khai báo thêm các Class hoặc ID vào trong thẻ HTML và vẫn có thể hướng được đến các thành phần đó, giúp code gọn gàng hơn và mạch lạc hơn.

Một số Attribute selector nổi bật

Bài viết này Quantrimang.com xin giới thiệu một vài bộ Attribute selector nổi bật thường được sử dụng hơn cả:

 • [attribute]
 • [attribute=”value”]
 • [attribute~=”value”]
 • [attribute|=”value”]
 • [attribute^=”value”]
 • [attribute$=”value”]
 • [attribute*=”value”]

Bộ chọn [attribute]

Bộ chọn [attribute] được sử dụng để chọn tất cả các phần tử có thuộc tính [attribute] được chỉ định.

a[target] { background-color: yellow; }

Ví dụ chọn tất cả các phần tử có thuộc tính [target] và định style cho phần tử đó.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> a[target] { background-color: yellow; } </style> </head> <body> <p>Các link có thuộc tính target sẽ có background màu vàng:</p> <a href="https://quantrimang.com/">quantrimang.com</a> <a href="https://meta.vn/" target="_blank">meta.vn</a> <a href="https://gamevui.vn/" target="_top">gamevui.vn</a> </body> </html>

Lưu ý: Để [attribute] có thể làm việc trong IE8 trở về trước, cần phải khai báo phần tử <!DOCTYPE> ở đầu tài liệu.

Bộ chọn [attribute=”value”]

Vùng chọn [attribute=”value”] được sử dụng để chọn tất cả các phần tử có thuộc tính [attribute] và giá trị value được chỉ định.

a[target="_blank"] {  background-color: yellow; }

Ví dụ chọn tất cả các phần tử <a> với thuộc tính target = “_ blank”:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> a[target=_blank] {  background-color: yellow; } </style> </head> <body> <p>Các link có thuộc tính target="_blank" sẽ có background màu vàng:</p> <a href="https://quantrimang.com/">quantrimang.com</a> <a href="https://meta.vn/" target="_blank">meta.vn</a> <a href="https://gamevui.vn/" target="_top">gamevui.vn</a> </body> </html>

Lưu ý: Để [attribute=”value”] có thể làm việc trong IE8 trở về trước, cần phải khai báo phần tử <!DOCTYPE> ở đầu tài liệu.

Bộ chọn [attribute~=”value”]

Bộ chọn [attribute~=”value”] được sử dụng để chọn tất cả các phần tử có thuộc tính [attribute] chứa giá trị value được chỉ định.

[title~="flower"] {  border: 5px solid purple; }

Ví dụ chọn tất cả các phần tử có thuộc tính title chứa từ “flower”:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> [title~=flower] {  border: 5px solid purple; } </style> </head> <body> <h3>Tất cả hình ảnh có thuộc tính title chứa từ "flower" thì được thêm viền \
màu tím.</h3> <img src="img-flower-1.jpg" title="flower" width="150" height="100"> <img src="img-flower-2.jpg" title="klematis flower" width="200" height="133"> <img src="img_tree.gif" title="tree" width="200" height="358"> </body> </html>

Chú ý: Bộ chọn sẽ chỉ chọn những phần tử có thuộc tính title chứa giá trị kiểu như title=”flower”, title=”summer flower” hay title=”flower new”, không chọn những phần tử dạng title=”my-flower” hoặc title=”flowers”.

Bộ chọn [attribute|=”value”]

Bộ chọn [attribute|=”value”] được sử dụng để chọn tất cả các phần tử có thuộc tính [attribute] bắt đầu bằng giá trị value được chỉ định.

[class|="top"] {  background: purple; }

Ví dụ chọn tất cả các phần tử có thuộc tính class bắt đầu bằng từ “top”:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> [class|=top] {  background: purple;  color: white; } </style> </head> <body> <h1 class="top-header">Website Quản trị mạng</h1> <h2 class="top-text">Công nghệ - Lập trình</h2> <p class="topcontent">CSS và CSS3</p> </body> </html>

Chú ý: Bộ chọn sẽ chỉ chọn những phần tử có thuộc tính class bắt đầu với giá trị là một từ độc lập, hoặc là từ đơn và từ ở dạng top-, kiểu như top-header, top-text, không chọn những phần tử dạng liền với từ khác như topcontent.

Bộ chọn [attribute^=”value”]

Bộ chọn [attribute^=”value”] được sử dụng để chọn tất cả các phần tử có thuộc tính [attribute] bắt đầu bằng giá trị value được chỉ định, khác với [attribute|=”value”] phía trên ở chỗ nó không có ngoại lệ và chọn tất cả các phần tử bắt đầu bằng value, kể cả những từ ở dạng liền kề với từ khác.

[class^="top"] {  background: purple; }

Ví dụ chọn tất cả các phần tử có thuộc tính class bắt đầu bằng từ “top”:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> [class^=top] {  background: purple;  color: white; } </style> </head> <body> <h1 class="top-header">Website Quản trị mạng</h1> <h2 class="top-text">Công nghệ - Lập trình</h2> <p class="topcontent">CSS và CSS3</p> </body> </html>

Lưu ý: Để [attribute^=”value”] có thể làm việc trong các phiên bản từ IE8 trở về trước, cần phải khai báo phần tử <!DOCTYPE> ở đầu tài liệu.

Bộ chọn [attribute$=”value”]

Bộ chọn [attribute$=”value”] được sử dụng để chọn tất cả các phần tử có thuộc tính [attribute] kết thúc bằng giá trị value được chỉ định.

[class$="test"] {  background: yellow; }

Lưu ý: Giá trị không nhất thiết phải là một từ!

Ví dụ chọn tất cả các phần tử có thuộc tính class kết thúc bằng từ “test”:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> [class$="test"] {  background: purple;  color: white } </style> </head> <body> <div class="first_test">Chuyên mục Làng công nghệ.</div> <div class="second">Chuyên mục Công nghệ.</div> <div class="my-test">Chuyên mục Khoa học.</div> <p class="mytest">Cập nhật những xu hướng, khám phá, nghiên cứu mới nhất về 
khoa học công nghệ </p> </body> </html>

Bộ chọn [attribute*=”value”]

Bộ chọn [attribute*=”value”] được sử dụng để chọn tất cả các phần tử có thuộc tính [attribute] chứa bằng giá trị value được chỉ định.

[class*="te"] {  background: yellow; }

Lưu ý: Giá trị không nhất thiết phải là một từ!

Ví dụ chọn tất cả các phần tử có thuộc tính class chứa từ “te”:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> [class*="test"] {  background: purple;  color: white } </style> </head> <body> <div class="first_test">Chuyên mục Làng công nghệ.</div> <div class="second">Chuyên mục Công nghệ.</div> <div class="my-test">Chuyên mục Khoa học.</div> <p class="mytest">Cập nhật những xu hướng, khám phá, nghiên cứu mới nhất về 
khoa học công nghệ </p> </body> </html>