Iframe trong HTML

Trong HTML, iframe được dùng để hiển thị một trang web bên trong một trang web khác.

Cú pháp iframe

iframe HTML được định nghĩa bằng thẻ <iframe>

<iframe src="URL"></iframe>

Thuộc tính src được dùng để xác định URL (địa chỉ web) của trang nằm trong khung nội dòng.

Iframe – thiết lập chiều cao và độ rộng

Các thuộc tính height và width được dùng để xác dịnh kích thước của iframe. Giá trị thuộc tính mặc định là pixek nhưng có thể dùng theo phần trăm (ví dụ 80%).

<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300"></iframe>

Hoặc bạn có thể dùng CSS để đặt chiều cao, độ rộng cho iframe.

<iframe src="demo_iframe.htm" style="height:200px;width:300px;"></iframe>

Iframe – xóa bỏ đường viền

Mặc định iframe sẽ có viền xung quanh. Để xóa viền này, thêm thuộc tính style và dùng đặc tính CSS là border.

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none;"></iframe>

Với CSS, bạn còn có thể thay đổi kích thước, kiểu cách, màu sắc của viền iframe.

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:2px solid red;"></iframe>

Iframe – đích cho đường dẫn

Iframe có thể được dùng làm khung đích cho đường dẫn. Thuộc tính target của link phải tham chiếu tới thuộc tính name của iframe.

<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe> <p><a href="https://www.quantrimang.com"target="iframe_a">Quantrimang.com</a></p>