Thẻ aside trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <aside> định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính.

Nội dung trong <aside> nên liên quan tới phần nội dung chính.

<aside> được hỗ trợ trong hầu hết các trình duyệt, tuy nhiên các trình duyệt IE6, IE7, IE8 muốn hiển thị đúng thì cần phải có thêm CSS và JavaScript hỗ trợ.

Thẻ <aside> là tag mới trong HTML5.

Cấu trúc

<aside></aside>

Ví dụ

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Tôi thường đọc tin tức và thủ thuật máy tính trên website Quantrimang.com.</p> <aside> <h4>Website Quantrimang</h4> <p>Quantrimang.com là mạng xã hội về khoa học công nghệ, đang mở rộng nội dung 
để đáp ứng nhu cầu của các thành viên về nhiều lĩnh vực công nghệ hơn như điện 
thoại, thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính...</p> </aside> <p><strong>Note:</strong> Quantrimang.com mong muốn các thành viên của mình luôn
 nắm bắt được những thông tin, kiến thức, xu hướng công nghệ mới nhất.</p> </body> </html>

Hiển thị trên trình duyệt:

Tôi thường đọc tin tc và th thut máy tính trên website Quantrimang.com. Website Quantrimang Quantrimang.com là mng xã hi v khoa hc công nghệ, đang m rng ni dung để 
đáp ng nhu cu ca các thành viên v nhiu lĩnh vc công ngh hơn như đin thoi, 
thiết b thông minh, đin tử, bo mt máy tính... Note: Quantrimang.com mong mun các thành viên ca mình luôn nm bt được nhng 
thông tin, kiến thc, xu hướng công ngh mi nht.

Sử dụng trên CSS:

aside {  display: block; }