Thuộc tính Style trong HTML

Để xác định kiểu cách cho phần tử trong HTML, ta dùng thuộc tính style, có cấu trúc như sau.

<tenthe style="dactinh:giatri;">
  • dactinh là đặc tính (property) của CSS
  • giatri là giá trị của CSS

Xem thêm: Cách dùng CSS để tạo kiểu cách cho trang HTML

Màu nền trong HTML

Đặc tính background-color được dùng để định nghĩa màu nền cho phần tử trong HTML. Đây là ví dụ đặt màu nền màu xanh lơ cho trang.

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>Quản trị mạng</h1>
<p>Quản trị mạng</p>

</body>

Màu văn bản trong HTML

Đặc tính color dùng để định nghĩa màu chữ cho phần tử trong HTML.

<h1 style="color:blue;">Đoạn văn học HTML</h1>
<p style="color:red;">Đoạn văn học màu văn bản HTML.</p>

Font chữ trong HTML

Đặc tính font-family được dùng để định nghĩa font chữ dùng cho phần tử HTML.

<h1 style="font-family:verdana;">Học HTML trên Quản trị mạng.</h1>
<p style="font-family:courier;">Học HTML trên Quản trị mạng.</p>

Kích thước chữ trong HTML

Đặc tính font-size được dùng để định nghĩa cỡ chữ cho phần tử HTML.

<h1 style="font-size:300%;">Học HTML trên Quản trị mạng.</h1>
<p style="font-size:160%;">Học cỡ chữ trong HTML trên Quản trị mạng.</p>

Căn chỉnh văn bản trong HTML

Đặc tính text-align được dùng để căn chỉnh văn bản cho phần tử trong HTML.

<h1 style="text-align:center;">Văn bản nằm giữa trang.</h1>
<p style="text-align:center;">Văn bản nằm giữa trang.</p>


Hiển thị tất cả các đoạn mã nói trên lên trình duyệt Chrome

Bài trước: Đoạn văn trong HTML