Thẻ div trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <div> được sử dụng để định nghĩa một bộ phận hay một vùng trong văn bản HTML.

Thẻ <div> nhóm các thành phần nội dung thành một khối để định dạng bằng CSS hoặc để thực hiện một số tác vụ nhất định với JavaScript.

Không có sự khác biệt của thẻ này giữa HTML 4.01 và HTML5.

TIP: Phần tử <div> thường được sử dụng cùng với CSS để sắp xếp bố cục trang web.

Lưu ý: Theo mặc định, các trình duyệt luôn đặt ngắt dòng trước và sau phần tử <div>. Tuy nhiên, điều này có thể được thay đổi với CSS.

Cấu trúc

<div></div>

Ví dụ

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Đây là một số văn bản.</p> <div> <h3>Đây là một tiêu đề trong một thẻ div</h3> <p>Đây là một số văn bản trong một thẻ div.</p> </div> <p>Đây là một số văn bản.</p> </body> </html>

Hiển thị trình duyệt: