Phần tử khối và nội dòng trong HTML

Mỗi phần tử trong HTML đều có giá trị hiển thị mặc định, phụ thuộc vào việc nó là kiểu phần tử nào. Giá trị hiển thị mặc định của hầu hết các phần tử là khối hoặc nội dòng.

Các phần tử khối

Phần tử khối thường bắt đầu từ đầu dòng và chiếm toàn bộ chiều rộng có thể có (từ bên trái tới bên phải)

<div class=”w3-theme-border” style=”border-width:1px;border-style:solid;padding:5px;”>
Ví dụ phần tử &lt;div&gt; là phần tử khối. </div>

<div>Hello</div> <div>World</div>

Các phần tử khối trong HTML

 • <address>
 • <dt>
 • <hr>
 • <article>
 • <fieldset>
 • <li>
 • <aside>
 • <figcaption>
 • <main>
 • <blockquote>
 • <figure>
 • <nav>
 • <canvas>
 • <footer>
 • <noscript>
 • <dd>
 • <form>
 • <ol>
 • <div>
 • <h1>-<h6>
 • <output>
 • <dl>
 • <header>
 • <p>
 • <pre>
 • <table>
 • <ul>
 • <section>
 • <tfoot>
 • <video>

Phần tử nội dòng

Phần tử nội dòng không bắt đầu dòng mới và chỉ chiếm độ rộng cần thiết.

<p>Phần tử <span class=”w3-theme-border” style=”border-width:1px;border-style:solid;padding:5px”> &lt;span&gt; là phần tử nội dòng</span> trong đoạn văn.</p>

<span>Hello</span> <span>World</span>

Các phần tử nội dòng trong HTML

 • <a>
 • <cite>
 • <label>
 • <abbr>
 • <code>
 • <map>
 • <acronym>
 • <dfn>
 • <object>
 • <b>
 • <em>
 • <q>
 • <bdo>
 • <i>
 • <samp>
 • <big>
 • <img>
 • <script>
 • <br>
 • <input>
 • <select>
 • <button>
 • <kbd>
 • <small>
 • <span>
 • <strong>
 • <sub>
 • <sup>
 • <textarea>
 • <time>
 • <tt>
 • <var>

Phần tử <div>

Phần tử <div> thường được dùng để chứa các phần tử HTML khác, nó không có thuộc tính bắt buộc nhưng style, class và id là các thuộc tính phổ biến. Khi dùng cùng CSS, phần tử <div> có thể dùng để tạo kiểu cách cho khối nội dung.

<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;"> <h2>Ca ngợi Tổ quốc</h2>  <p>Trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh.</p> </div>

Phần tử <span>

Phần tử <span> thường được dùng để chứa các phần tử văn bản trong HTML, nó không có thuộc tính bắt buộc nhưng style, class và id là các thuộc tính phổ biến. Khi dùng cùng CSS, phần tử <span> có thể dùng để tạo kiểu cách cho khối nội dung.

<p>Cô gái <span style="color:red">xinh đẹp</span> kia là ai</p>