Cách chèn khoảng trống trong HTML

Bài viết hướng dẫn cách chèn khoảng trắng và ngắt dòng trong HTML. Vì dù bạn có gõ dấu cách bao nhiêu lần, HTML cũng sẽ hiển thị 1 dấu cách nên để chèn nhiều hơn một khoảng trống, bạn sẽ cần dùng tới thẻ HTML.

Cách chèn khoảng trống trong HTML (khoảng trống không bị ngắt – non-breaking space)

Thông thường HTML chỉ hiển thị một khoảng trắng giữa các từ, không cần biết bạn đã gõ dấu cách bao nhiêu lần. Để buộc các dấu cách đã bị bỏ kia phải hiển thị, hãy gõ   vào nơi bạn muốn chèn.

Ví dụ gõ

Xin   chào.

sẽ tạo ra một khoảng trắng thừa giữa Xin và chào.

Đây được gọi là khoảng trống không bị ngắt hay không bị phá hủy vì nó ngăn không cho xuống dòng ở vị trí đó. Nếu lạm dụng kí tự này, trình duyệt sẽ khó chèn dấu ngắt dòng đẹp và đúng quy cách.

Có thể gõ   để tạo khoảng trống.

Chèn khoảng trống dài hơn trong HTML

Có thể dùng 1 trong các lựa chọn sau:

  • Chèn 2 khoảng trống:  
  • Chèn 4 khoảng trống:  
  • Chèn tab:     

Lùi đầu dòng đoạn văn bằng CSS

Thuộc tính Padding hay Margin của CSS đưa ra chỉ dẫn trực tiếp cho trình duyệt nên kết quả sẽ đồng nhất hơn dùng thẻ  

Ở đoạn <head></head> của văn bản, chèn đoạn mã dưới đây:

<style>p.indent{ padding-left: 1.8em }<.style>

Trở về phần thân văn bản HTML, khi cần lùi đầu dòng cho đoạn văn chỉ cần dùng thẻ:

<p class=”indent”></p>

Để điều chỉnh mức độ lùi đầu dòng, hãy thay đổi con số 1.8 trong đoạn mã CSS trên. Giữ phần “em” đằng sau để đo độ dài tương ứng với kích thước font.

Tạo ngắt dòng trong HTML

Gõ <br> sau dòng văn bản sẽ buộc đoạn văn bản sau đó xuống, sau đó gõ </br> trước dòng văn bản sẽ đặt đoạn xuống dòng giữa nó và đoạn văn bản trước.

Ví dụ đoạn mã sau:

Quản trị mạng là trang thủ thuật công nghệ. <br> Quản trị mạng là trang thủ thuật công nghệ.

thì giữa 2 câu trên sẽ có đoạn xuống dòng.

Định nghĩa đoạn văn nếu cần

Nếu có một khối văn bản mới muốn dùng làm đoạn văn, gõ <p> trước và </p> sau đoạn văn bản đó để tách nó khỏi các đoạn văn bản không được định dạng khác.

Hầu hết trình duyệt sẽ tách đoạn văn bằng một dòng trống.

Dùng đoạn văn bản được định dạng trước để đọc khoảng trống

Với các đoạn văn bản đã được định dạng, khoảng trống bạn gõ sẽ hiển thị trên trang HTML. Để định dạng trước, dùng thẻ <pre> trước đoạn văn bản và kết thúc bằng </pre>.

Dấu Enter cũng sẽ hiển thị thành đoạn ngắt dòng trong đoạn văn bản đã được định dạng trước.

Tóm tắt cách chèn khoảng trống trong HTML:

  • Gõ &nbsp; để chèn một khoảng trống
  • Gõ &ensp; để chèn 2 khoảng trống
  • Gõ &emsp; để chèn 4 khoảng trống
  • Gõ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; để chèn tab
  •  <br> để ngắt dòng
  • Gõ <br><br> để ngắt dòng 2 lần