Sắp xếp kết quả trong SQL

Để sắp xếp dữ liệu trong SQL, ta sử dụng mệnh đề ORDER BY.

ORDER BY được dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc theo thứ tự giảm dần trên một hoặc nhiều cột. Một số database sắp xếp các kết quả truy vấn mặc định theo thứ tự tăng dần.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của mệnh đề ORDER BY được sử dụng để sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần như sau:

SELECT danhsach_cot FROM ten_bang [WHERE dieu_kien] [ORDER BY cot1, cot2, .. cotN] [ASC | DESC];

Lưu ý:

 • Nếu không chọn cụ thể ASC hay DESC trong mệnh đề ORDER BY thì kết quả sẽ mặc định được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, tương đương với [ORDER BY cot1, cot2, .. cotN] [ASC].
 • Bạn có thể sử dụng nhiều hơn một cột trong mệnh đề ORDER BY này. Lưu ý rằng bất cứ cột nào bạn đang sử dụng để sắp xếp đều phải có trong danhsach_cot.

Ví dụ

Giả sử bảng NHANVIEN có các bản ghi như sau:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
 | 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
 | 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
 | 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
 | 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
 | 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
 | 7 | Lam   | 24 | Haiduong | 10000.00 |
 +----+----------+-----+-----------+----------+

Ví dụ sau minh họa cách sắp xếp theo thứ tự tăng dần cho TEN và LUONG.

SQL> SELECT * FROM NHANVIEN ORDER BY TEN, LUONG; 

Ví dụ trên trả về kết quả:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
 | 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
 | 7 | Lam   | 24 | Haiduong | 10000.00 |
 | 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
 | 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
 | 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
 | 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
 +----+----------+-----+-----------+----------+

Khối lệnh sau sẽ sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần bởi trường TEN.

SQL> SELECT * FROM NHANVIEN ORDER BY TEN DESC;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
 | 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
 | 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
 | 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
 | 7 | Lam   | 24 | Haiduong | 10000.00 |
 | 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
 | 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
 +----+----------+-----+-----------+----------+

Để lấy các hàng với thứ tự ưu tiên riêng, truy vấn SELECT sẽ như sau:

SQL> SELECT * FROM NHANVIEN ORDER BY (CASE DIACHI WHEN 'Hanoi' THEN 1 WHEN 'Haiduong' THEN 2 WHEN 'HCM' THEN 3 ELSE 100 END) ASC, DIACHI DESC;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
 | 7 | Lam   | 24 | Haiduong | 10000.00 |
 | 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
 | 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
 | 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
 | 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
 | 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
 +----+----------+-----+-----------+----------+

Đầu tiên, ta có thể sắp xếp nhân viên theo DIACHI với thứ tự của riêng mình, sau đó, các DIACHI còn lại sẽ được sắp xếp tự nhiên theo thứ tự đảo ngược của bảng chữ cái.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các ràng buộc trong SQL, các bạn nhớ theo dõi nhé.