Toán tử UNION trong SQL Server

Toán tử UNION được dùng để kết hợp 2 bộ kết quả từ 2 hoặc nhiều lệnh SELECT. Nó sẽ xóa các hàng trùng trong các lệnh SELECT này.

Mỗi lệnh SELECT trong toán tử UNION phải có cùng số cột trong bộ kết quả với kiểu dữ liệu tương ứng.

Cú pháp toán tử UNION

SELECT bieu_thuc1, bieu_thuc2,  bieu_thucn FROM bang [WHERE dieu_kien] UNION SELECT bieu_thuc1, bieu_thuc2,  bieu_thucn FROM bang [WHERE dieu_kien];

Tên biến hoặc giá trị biến

bieu_thuc1, bieu_thuc2, … bieu_thucn

Cột hoặc giá trị tính toán muốn lấy.

bang

Bảng muốn lấy bản ghi. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.

WHERE dieu_kien

Tùy chọn. Điều kiện phải đáp ứng để bản ghi được chọn.

Lưu ý:

  • 2 lệnh SELECT phải có cùng số biểu thức
  • Số cột tương ứng trong mỗi lệnh SELECT phải có cùng kiểu dữ liệu
  • Toán tử UNION xóa các hàng trùng nhau.
  • Xem thêm toán tử UNION ALL.

Ví dụ – trả về một trường thông tin

Ví dụ toán tử UNION trả về 1 trường từ nhiều lệnh SELECT (và các trường có cùng kiểu dữ liệu).

SELECT sanpham_id FROM sanpham UNION SELECT sanpham_id FROM hangtonkho;

Ở ví dụ trên, nếu có sanpham_id nào xuất hiện ở cả bảng sanpham và hangtonkho, thì sẽ chỉ còn 1 sanpham_id xuất hiện trong bộ kết quả. Nếu không muốn loại bỏ bản ghi trùng, hãy dùng toán tử UNION ALL.

Ví dụ – dùng ORDER BY

Toán tử UNION có thể dùng mệnh đề ORDER BY để sắp xếp kết quả truy vấn.

SELECT danhba_id, danhba_ten FROM danhba WHERE ten_trang = ‘HKTsoft.net UNION SELECT congty_id, congty_ten FROM congty WHERE ten_trang = TrangCuaBan.com ORDER BY 2;

Ở ví dụ này, vì tên cột ở 2 lệnh SELECT khác nhau nên sẽ dễ hơn khi tham chiếu tới cột trong lệnh ORDER BY bằng vị trí trong bộ kết quả. Trong ví dụ trên, ta lọc kết quả theo danhba_ten / congty_ten theo thứ tự tăng dần, như đã nói bằng cụm từ ORDER BY 2.