Lệnh CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server

Mô tả

Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server trả về ngày và giờ hiện tại, ở định dạng ‘yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm’.

Cú pháp

Để sử dụng hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

CURRENT_TIMESTAMP

Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh CURRENT_TIMESTAMP.

Lưu ý:

  • Hàm CURRENT_TIMESTAMP trả về ngày và giờ của hệ thống theo định dạng ‘yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm’.
  • Không đặt dấu ngoặc đơn () sau hàm CURRENT_TIMESTAMP.
  • Xem thêm hàm GETDATE.
  • CURRENT_TIMESTAMP có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server.

SELECT CURRENT_TIMESTAMP; Result: '2019-02-22 15:29:59.917'