LOCAL TEMPORARY TABLE trong SQL Server

Bài viết hướng dẫn cách dùng LOCAL TEMPORARY TABLE trong SQL Server với cú pháp và các ví dụ.

Bảng tạm cục bộ LOCAL TEMPORARY TABLE được lưu trong tempdb và SQL Server sẽ tự động xóa bảng khi không còn sử dụng nữa.

Cú pháp

CREATE TABLE #ten_bang (  cot1 kieudulieu [ NULL | NOT NULL ],  cot2 kieudulieu [ NULL | NOT NULL ],  );

Tên biến hoặc giá trị biến

ten_bang

Tên của bảng tạm cục bộ muốn tạo, bắt đầu bằng kí tự #.

cot1, cot2

Cột muốn tạo trong bảng. Mỗi cột có 1 loại dữ liệu, phải được chỉ định là chứa giá trị NULL hay NOT NULL, nếu không sẽ mặc định là NULL.

Các kiểu dữ liệu trong SQL Server

Lưu ý

Bảng tạm cục bộ LOCAL TEMPORARY TABLE có tiền tố là # (ví dụ nhu #nhanvien).

Ví dụ

CREATE TABLE #nhanvien ( id_nhanvien INT PRIMARY KEY,  ho (VARCHAR(50) NOT NULL,  ten (VARCHAR(50),  luong MONEY, );

Ví dụ lệnh CREATE TABLE trên sẽ tạo ra bảng tạm cục bộ có tên #nhanvien với 4 cột:

 • nhanvien, kiểu dữ liệu INT, không chứa giá trị NULL.
 • ho, kiểu dữ liệu VARCHAR (dài tối đa 50 kí tự) và không chứa giá trị NULL.
 • ten, kiểu dữ liệu VARCHAR, có thể chứa giá trị NULL.
 • luong, kiểu dữ liệu MONEY, có thể chứa giá trị NULL.
 • Khóa chính PRIMARY KEY cho bảng ##nhanvien là id_nhanvien.

Bảng #nhanvien được lưu trữ trong tempdb và SQL Server sẽ tự động xóa khi phiên SQL Server không còn cần nữa.