Hàm RIGHT trong SQL Server

Mô tả

Hàm RIGHT trong SQL Server cho phép bạn trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi lớn, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải.

Cú pháp

Để sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

RIGHT(chuoi, so_ky_tu)

Tham số:

  • chuoi: có thể là một chuỗi ký tự, biến hoặc cột mà bạn muốn trích xuất.
  • so_ky_tu: một số nguyên dương chỉ định số lượng ký tự sẽ được trả về từ chuoi, tính bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải..

Lưu ý:

  • Nếu so_ky_tu vượt quá độ dài của chuỗi, hàm RIGHT sẽ trả về chuỗi ban đầu.
  • Xem thêm hàm LEFT có chức năng tương tự nhưng là phía bên trái.
  • Hàm RIGHT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm RIGHT trong SQL Server.

SELECT RIGHT('Quantrimang.com', 11); Result: trimang.com.’ SELECT RIGHT('Quantrimang.com', 4); Result: ‘.com SELECT RIGHT('Quan Tri Mang', 9); Result: Tri Mang  SELECT RIGHT('Quan Tri Mang', 100); Result: Quan Tri Mang