Hàm SIGN trong SQL Server

Mô tả

Hàm SIGN trong SQL Server được dùng để lấy dấu của một số hoặc biểu thức được truyền.

Hàm sẽ trả về một trong những trường hợp sau đây:

  • Nếu số > 0, SIGN trả về 1
  • Nếu số = 0, SIGN trả về 0
  • Nếu số < 0, SIGN trả về -1

Cú pháp

Để sử dụng hàm SIGN trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SIGN(number)

Tham số:

  • number: số được truyền để lấy dấu

Lưu ý:

  • Hàm SIGN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm SIGN trong SQL Server.

SELECT SIGN(-23); Result: -1 SELECT SIGN(-0.1); Result: -1 SELECT SIGN(0); Result: 0 SELECT SIGN(0.1); Result: 1 SELECT SIGN(14); Result: 1 SELECT SIGN(2019-2014); Result: 1