Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Mô tả

Hàm SUBSTRING trong SQL Server cho phép bạn trích xuất một chuỗi con có độ dài được chỉ định bắt đầu từ một vị trí trong chuỗi đầu vào.

Cú pháp

Để sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SUBSTRING(string, start, length)

Tham số:

  • string: có thể là một chuỗi ký tự, biến hoặc cột mà bạn muốn trích xuất.
  • start: là một số nguyên chỉ định vị trí nơi chuỗi con bắt đầu được trả về. Lưu ý rằng ký tự đầu tiên trong string là 1, không phải bằng 0.
  • length: một số nguyên dương chỉ định số lượng ký tự của chuỗi con được trả về từ string.

Lưu ý:

  • Nếu tham số length có giá trị âm thì SUBSTRING sẽ xảy ra lỗi
  • Nếu start + length > độ dài của string thì chuỗi con sẽ bắt đầu từ start và bao gồm các ký tự còn lại của string.
  • Xem thêm về hàm LEFT và RIGHT cũng để trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi được chỉ định.
  • Hàm SUBSTRING có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm SUBSTRING trong SQL Server.

SELECT SUBSTRING('QuanTriMang.com', 1, 4); Result: Quan SELECT SUBSTRING('QuanTriMang.com', 5, 3); Result: Tri SELECT SUBSTRING('QuanTriMang.com', 5, 15); Result: TriMang.com