Hàm UPPER trong SQL Server

Mô tả

Hàm UPPER trong SQL Server chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi được chỉ định thành chữ hoa. Nếu có các ký tự trong chuỗi không phải là chữ cái thì không bị ảnh hưởng bởi hàm này.

Cú pháp

Để sử dụng hàm UPPER trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

UPPER(chuoi)

Tham số:

  • chuoi: chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi, có thể là một chuỗi ký tự bằng chữ, biến, biểu thức chuỗi ký tự hoặc cột bảng.

Lưu ý:

  • Xem thêm hàm LOWER để chuyển đổi ngược lại.
  • Hàm UPPER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm UPPER trong SQL Server.

SELECT UPPER('quantrimang.com'); Result: QUANTRIMANG.COM SELECT UPPER('QuanTriMang.com'); Result: QUANTRIMANG.COM SELECT UPPER('Quan Tri Mang'); Result: QUAN TRI MANG