Hàm NULLIF trong SQL Server

Mô tả

Hàm NULLIF trong SQL Server so sánh hai biểu thức được truyền vào. Nếu biểu thức thứ nhất bằng với biểu thức thứ 2, NULLIF sẽ trả về NULL. Ngược lại hàm sẽ trả về biểu thức đầu tiên là biểu thức 1.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh NULLIF trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

NULLIF(bieuthuc1, bieuthuc2)

Tham số:

  • bieuthuc1, bieuthuc2: các biểu thức cần so sánh. Các giá trị trong biểu thức phải thuộc cùng kiểu dữ liệu.

Lưu ý:

  • Hàm NULLIF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh NULLIF trong SQL Server.

SELECT NULLIF('Quantrimang.com', 'Quantrimang.com');
 Result: NULL (tr v NULL vì các giá tr bng nhau)
 
 SELECT NULLIF('Quantrimang.com', 'QuanTriMang');
 Result: 'Quantrimang.com' (tr v giá tr đầu tiên vì các giá tr khác nhau)
 
 SELECT NULLIF(12, 12);
 Result: NULL (tr v NULL vì các giá tr bng nhau)
 
 SELECT NULLIF(12, 45);
 Result: 12 (tr v giá tr đầu tiên vì các giá tr khác nhau)
 
 SELECT NULLIF('2019-05-01', '2019-05-01');
 Result: NULL (tr v NULL vì các giá tr bng nhau)
 
 SELECT NULLIF('2019-05-01', '2019-04-30');
 Result: '2019-05-01' (tr v giá tr đầu tiên vì các giá tr khác nhau)