Ràng buộc duy nhất trong SQL Server

Ràng buộc duy nhất trong SQL Server là gì?

Ràng buộc duy nhất là một trường hoặc kết hợp các trường dữ liệu, xác định một cách duy nhất một bản ghi. Một số trường có thể chứa giá trị NULL, miễn là sự kết hợp các giá trị là duy nhất.

Khác biệt giữa ràng buộc duy nhất và khóa chính

Khóa chính Primary Key Ràng buộc duy nhất Unique Constraint
Không trường nào trong khóa chính được phép chứa giá trị NULL. Một số trường của ràng buộc duy nhất có thể chứa giá trị NULL, miễn là sự kết hợp các giá trị là duy nhất.

Tạo ràng buộc duy nhất bằng lệnh CREATE TABLE

CREATE TABLE ten_bang (  cot1 kieudulieu [ NULL | NOT NULL ]; cot2 kieudulieu [ NULL | NOT NULL ];  CONSTRAINT ten_rangbuoc UNIQUE (cot1_rb, cot2_rb, cot_n_rb) );

ten_bang

Tên của bảng muốn tạo

cot1, cot2

Cột muốn tạo trong bảng

ten_rangbuoc

Tên của ràng buộc duy nhất

cot1_rb, cot2_rb, … cot_n_rb

Các cột tạo nên ràng buộc duy nhất.

Các kiểu dữ liệu trong SQL Server

Ví dụ

CREATE TABLE nhanvien ( id_nhanvien INT PRIMARY KEY,  so_nhanvien INT NOT NULL,  ho VARCHAR(50) NOT NULL,  ten VARCHAR(50),  luong MONEY,  CONSTRAINT nhanvien_duynhat UNIQUE (so_nhanvien) );

Ở ví dụ này, ta đã tạo ràng buộc duy nhất có tên là nhanvien_duynhat trên bảng nhanvien vừa tạo bằng lệnh CREATE TABLE, gồm 1 trường duy nhất là so_nhanvien.

Có thể tạo ràng buộc duy nhất với nhiều hơn 1 trường như trong ví dụ dưới đây.

CREATE TABLE nhanvien ( id_nhanvien INT PRIMARY KEY,  so_nhanvien INT NOT NULL,  ho VARCHAR(50) NOT NULL,  ten VARCHAR(50),  luong MONEY,  CONSTRAINT nhanvien_duynhat UNIQUE (ho, ten) );

Tạo ràng buộc duy nhất bằng lệnh ALTER TABLE

ALTER TABLE ten_bang ADD CONSTRAINT ten_rangbuoc UNIQUE (cot1, cot2, cot_n);

ten_bang

Tên của bảng muốn chính sửa. Đây là bảng bạn muốn thêm ràng buộc duy nhất.

ten_rangbuoc

Tên của ràng buộc duy nhất muốn tạo.

cot1, cot2… cot_n

Các cột tạo nên ràng buộc duy nhất.

Ví dụ

ALTER TABLE nhanvien ADD CONSTRAINT nhanvien_duynhat UNIQUE (so_nhanvien);

Ví dụ trên dùng lệnh ALTER TABLE tạo ràng buộc duy nhất trên bảng đã có sẵn nhanvien, gọi là nhanvien_duy nhat, gồm trường so_nhanvien. Để tạo ràng buộc có nhiều hơn 1 trường, xem ví dụ bên dưới.

ALTER TABLE nhanvien ADD CONSTRAINT ten_nhanvien_duynhat UNIQUE (ho, ten);

Xóa ràng buộc duy nhất

Cú pháp

ALTER TABLE ten_bang DROP CONSTRAINT ten_rangbuoc;

ten_bang

Tên của bảng muốn chính sửa. Đây là bảng bạn muốn xóa ràng buộc duy nhất.

ten_rangbuoc

Tên của ràng buộc duy nhất muốn xóa.

Ví dụ

ALTER TABLE nhanvien DROP CONSTRAINT nhanvien_duynhat;

Ví dụ trên xóa ràng buộc duy nhất có tên là nhanvien_duynhat trên bảng nhanvien.