Các dịch vụ phân tích trong MS SQL Server

Dịch vụ này được dùng để phân tích một lượng lớn dữ liệu và để doanh nghiệp đưa ra quyết định. Nó được dùng để tạo ra các mô hình kinh doanh 2 hoặc nhiều chiều.

Trong bản SQL Server 2000, nó có tên MSAS (Microsoft Analysis Services). Từ SQL 2005 về sau, nó được gọi là SSAS (SQL Server Analysis Services).

  • Có 2 chế độ là Native Mode (SQL Server Mode) và Share Point Mode.
  • Có 2 mô hình là Tabular Model (cho phân tích nhóm và cá nhân – Team and Personal) và Multi Dimensions Model (cho phân tích doanh nghiệp – Corporate).

BIDS (Business Intelligence Studio cho tới bản 2008 R2) và SSDT (SQL Server Data Tools từ băn 2012) là các môi trường để SSAS làm việc.

Bước 1 – Mở BIDS hoặc SSDT từ nhóm các chương trình của MS SQL Server. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.


Đã mở màn hình SSDT

Bước 2 – Đi tới File ở góc trái và chọn New > Project để mở màn hình dưới đây.


Chọn Project mới

Bước 3 – Chọn Analysis Service dưới mục Business Intelligence ở góc trái của màn hình ở trên để có màn hình dưới đây.


Đã mở Analysis Service

Bước 4 – Ở màn hình trên, chọn bất kì loại nào trong 5 lựa chọn theo yêu cầu riêng của bạn.