Hàm COUNT trong SQL Server

Mô tả hàm COUNT SQL Server

Hàm COUNT trong SQL Server dùng để đếm số lượng bản ghi (dữ liệu, hàng) có trong một bảng dữ liệu. Những giá trị NULL bỏ qua không tính.

Cú pháp hàm COUNT SQL Server

Để sử dụng hàm COUNT trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SELECT COUNT(cot)
  FROM bang
  [WHERE dieukien];

Tham số:

 • cot: cột hoặc giá trị tính toán, biểu thức mà bạn muốn đếm
 • bang: bảng dùng để lấy bản ghi. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
 • dieukien: tùy chọn. Điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng để được chọn.

Lưu ý:

 • Hàm COUNT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ về hàm COUNT SQL Server

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm COUNT trong SQL Server.

Giả sử, ta có bảng dữ liệu như sau:

Ví dụ 1: Đếm số chuyên mục trong bảng

SELECT COUNT(*)
  FROM Quantrimang
  WHERE Sobai > 100;

Kết quả trả về:

Result: 5

Ở ví dụ này ta đếm số lượng chuyên mục có trong bảng Quantrimang mà số bài lớn hơn 100.

Ví dụ 2: Sử dụng DISTINCT

Lệnh DISTINCT và COUNT có thể được dùng chung với nhau để đếm số lượng các kết quả không trùng nhau.

SELECT COUNT(DISTINCT Sobai)
 FROM Quantrimang
 WHERE Sobai > 100;

Kết quả trả về:

Result: 4

Ví dụ này dùng từ khóa DISTINCT nên những giá trị lặp lại chỉ được tính một lần. Trong bảng dữ liệu cho trước, giá trị “101” xuất hiện 2 lần, nhưng chỉ được tính một lần, cho nên tổng số dòng được tính sẽ là 4.

Ví dụ 3: Sử dụng GROUP BY

Ví dụ sau đếm tất cả bản ghi liên quan tới một chuyên mục lớn và bạn sẽ thực hiện như sau:

SELECT Chuyenmuclon, COUNT(Chuyenmuccon) AS "So luong"
  FROM Quantrimang
  GROUP BY Chuyenmuclon;

Kết quả trả về:</>


 +----------------+----------+
 | Chuyenmuclon  | So luong |
 +----------------+----------+
 |Laptrinh    |  3   |
 |Mang xa hoi   |  2   |
 |Trinh duyet web |  1   |
 +----------------+----------+