Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL Server

Lệnh TRUNCATE TABLE được dùng để xóa tất cả bản ghi từ 1 bảng trong SQL Server. Lệnh này hoạt động tương tự như lệnh DELETE nhưng không có mệnh đề WHERE.

Cú pháp lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL Server

TRUNCATE TABLE [ten_CSDL.] [ten_schema.] ten_bang [ WITH (PARTITIONS (so_phanvung          | so _phanvung TO so _phanvung ) ] ;

Tên biến hoặc giá trị biến

ten_CSDL

Tùy chocnj. Nếu được chỉ định thì đây là tên của cơ sở dữ liệu.

ten_scheme

Tùy chọn. Đây là tên của schema (tạm dịch là lược đồ hay không gian tên) mà bảng đó thuộc về.

ten_bang

Bảng mà bạn muốn xóa bản ghi.

WITH (PARTITIONS (so_phanvung | so _phanvung TO so _phanvung )

Tùy chọn và chỉ có thể dùng với bảng phân vùng (partition). Nếu được chỉ định, so_phanvung là số của vùng mà bạn muốn xóa trong bảng này. Để xóa nhiều vùng, dùng dấu phẩy phân tách các giá trị hoặc khoảng giá trị số phân vùng. Nếu dùng mệnh đề này với bảng không phân vùng thì SQL Server sẽ báo lỗi. Tính năng này không có trong tất cả các phiên bản của SQL Server.

Lưu ý

 • Nếu xóa toàn bộ bản ghi trong bảng, bộ đếm ở mọi cột tự tăng giá trị (indentity column) sẽ bị lặp lại từ đầu.
 • Không thể xóa toàn bộ bản ghi trong bảng được tham chiếu bằng Foreign Key.
 • Trước khi xóa toàn bộ bản ghi trong bản, phải có quyền ưu tiên như ALTER TABLE.

Ví dụ

Trong SQL Server, việc xóa toàn bộ bản ghi là cách nhanh nhất nếu không lo phải lấy lại dữ liệu. Nếu bảng bị TRUNCATE, việc xóa các hàng sẽ không được ghi lại nên không thể quay về thao tác trước. TRUNCATE cũng dễ hơn xóa bảng bằng lệnh DROP hay tạo mới bằng CREATE. Cùng xem ví dụ dưới đây.

TRUNCATE TABLE nhanvien;

Ví dụ này sẽ xóa toàn bộ bản ghi trong bảng nhanvien.

Lệnh trên tương đương với lệnh DELETE dưới đây.

DELETE FROM nhanvien;

Cả 2 lệnh trên đều xóa tất cả dữ liệu trong bảng nhanvien. Khác nhau ở chỗ là với lệnh DELETE bạn có thể quay về thao tác trước khi xóa nếu muốn còn với TRUNCATE thì không.

Cùng xem ví dụ khác có tên của cơ sở dữ liệu.

TRUNCATE TABLE totn.danhba;

Ví dụ này xóa tất cả bản ghi của bảng danhba trong cơ sở dữ liệu có tên totn.

Ví dụ với phân vùng

Nếu muốn xóa bản ghi của 1 hoặc 1 số vùng, hãy dùng lệnh TRUNCATE TABLE kèm mệnh đề WITH PARTITIONS.

TRUNCATE TABLE nhanvien
WITH (PARTITIONS (1 TO 5, 7) );

Ở ví dụ này, bảng nhanvien là một bảng phân vùng và lệnh TRUNCATE TABLE sẽ xóa các bản ghi theo vùng từ 1 tới 5 và vùng 7 trên bảng này.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Có thể lùi cơ sở dữ liệu về trạng thái cũ (rollback) sau khi thực hiện lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL Server không?

Trả lời: Lệnh TRUNCATE TABLE có thể rollback được bằng cách dùng chuyển tiếp (transaction). Ví dụ như dưới đây.

CREATE TABLE bang_test (cot1 int); INSERT INTO bang_test VALUES (1); INSERT INTO bang_test VALUES (2); INSERT INTO bang_test VALUES (3); -- To chuyn tiếp BEGIN TRAN; -- Xóa bn ghi trong bng TRUNCATE TABLE dbo.bng_test; -- Rollback bng đã xóa bn ghi ROLLBACK; SELECT * FROM bang_test;

Lệnh SELECT nói trên sẽ trả về kết quả là các bản ghi dưới đây.

cot1 ---------- 1 2 3

Như vậy, đã lấy lại trạng thái cơ sở dữ liệu về trạng thái cũ và 3 bản ghi vẫn nằm trên bang_test.