Cách tạo bản sao dữ liệu trong MS SQL Server

Backup là một bản sao lưu dữ liệu/cơ sở dữ liệu. Việc sao lưu CSDL trong MS SQL Server là rất quan trọng để bảo vệ dữ liệu trước việc mất CSDL. Có 3 hình thức sao lưu chính trong MS SQL Server là Full/Database, Differential/Incremental, Transactional Log/Log.

Dưới đây là 2 cách để tạo bản sao lưu CSDL trong MS SQL Server Management Studio.

Cách 1: Sao lưu database bằng T-SQL

Full/Database

Backup database <TEN DATABASE> to disk = '<DUONG DAN FILE BACKUP + TEN FILE>'

Differential/Incremental

Backup database <TEN DATABASE> to
 disk = '<DUONG DAN FILE BACK UP + TEN FILE>' with differential

Transactional Log/Log

Backup log <TEN DATABASE> to disk = '<DUONG DAN FILE BACKUP + TEN FILE>'

Ví dụ: Lệnh dưới đây được dùng để sao lưu toàn bộ CSDL (Full/Database) có tên QTM tới địa chỉ D:\ với tên của bản sao lưu là QTM.bak

Backup database QTM to disk = 'D:\QTM.bak'

Lệnh dưới đây được dùng để sao lưu những thay đổi kể từ lần sao lưu gần nhất trên CSDL (Differential/Incremental) có tên QTM tới địa chỉ D:\ với tên của bản sao lưu là: TestDB_Full.bak

Backup database QTM to disk = 'D:\QTM.bak' with differential

Lệnh dưới đây được dùng để sao lưu một cách thứ tự tất cả giao dịch kể từ lần thực hiện sao lưu Transaction Log gần nhất trên CSDL (Transaction Log/Log) có tên QTM tới địa chỉ D:\ với tên của bản sao lưu là QTM.bak

Backup log QTM to disk = 'D:\QTM_log.trn'

Cách 2: Dùng SQL Server Management Studio (SSMS)

Giao diện MS SQL Server Management Studio có thể khác nhau một chút trên các phiên bản, hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên phiên bản 18, ở các bản cũ hơn bạn chỉ cần chuột phải vào CSDL cần sao lưu chọn Backup là được.

Bước 1: Kết nối tới bản cài CSDL và mở thư mục CSDL như trong hình dưới đây. Click chuột phải vào CSDL QTM và chọn Tasks > Back Up…:


Mở thư mục CSDL

Bước 2: Khi đó màn hình dưới đây sẽ xuất hiện.


Các thông tin lựa chọn hình thức sao lưu cho CSDL

Bước 3: Lựa chọn loại sao lưu CSDL và chọn đúng đường dẫn cho nơi lưu bản sao. Chọn Options ở góc trên bên trái màn hình, khi đó hộp thoại sau sẽ hiện ra.


Lựa chọn sao lưu CSDL khác

Bước 4: Chọn OK để tạo bản sao lưu cho QTM như trong hình dưới đây.


Tạo bản sao lưu thành công

Kiểm tra trong đường dẫn thư mục vừa chọn, bạn sẽ thấy file sao lưu.


File sao lưu của CSDL QTM vừa được tạo