Cách xóa cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Để xóa cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server, chúng ta sử dụng lệnh DROP. Dưới đây là 2 cách sử dụng lệnh này.

Cách 1: Xóa database bằng T-SQL Script

Dưới đây là cú pháp để xóa CSDL trong MS SQL Server.

Drop database <tên database>

Ví dụ để xóa CSLD có tên demo, bạn chạy truy vấn:

Drop database demo

Cách 2: Sử dụng MS SQL Server Management Studio

Kết nối tới SQL Server và click chuột phải vào CSDL bạn muốn xóa.

Chọn xóa và màn hình sau đây sẽ hiện ra.


Xác nhận thông tin xóa CSDL đã chọn

Chọn OK để xóa CSDL đã chọn (trong ví dụ này là Testdb) khỏi MS SQL Server.