Cách chọn cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server để thao tác bằng một trong các cách dưới đây.

Cách 1: sử dụng SQL Server Mangement Studio

Chạy truy vấn đề chọn lịch sử sao lưu trên cơ sở dữ liệu có tên msdb, chọn msdb như trong hình dưới đây.


Chọn từ phần sao lưu cơ sở dữ liệu

Cách 2: dùng T-SQL Script

Use <your database name>

Chạy truy vấn để chọn lịch sử sao lưu trên cơ sở dữ liệu có tên msdb, chọn msdb bằng cách thực hiện truy vấn sau

Exec use msdb

Truy vấn này sẽ mở ra cơ sở dữ liệu msdb. Bạn có thể chạy truy vấn sau để chọn lịch sử sao lưu.

Select * from backupset