Cách tạo cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Cơ sở dữ liệu bao gồm các đối tượng như bảng biểu, quy trình, hàm…Trong MS SQL Server có hai kiểu cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu hệ thống và cơ sở dữ liệu người dùng

Cơ sở dữ liệu (CSDL) hệ thống được tạo tự động khi bạn cài MS SQL Server. Dưới đây là danh sách các CSDL hệ thống: Master, Model MSDB, Tempdb, Resource (có từ bản năm 2005), Distribution (chỉ có cho tính năng Relication).

Cơ sở dữ liệu người dùng thì do người dùng (quản trị viên, nhà phát triển, kiểm thử… những người có quyền truy cập để tạo CSDL) tạo. Có 2 cách để tạo CSL người dùng, dưới đây Quantrimang sẽ giới thiệu với bạn cả 2 cách này.

Cách 1: Tạo CSDL bằng T-SQL Script hoặc Restore Database

Đây là cú pháp cơ bản để tạo CSDL trong MS SQL Server:

Create database <Ten_CSDL>

Hoặc

Restore Database <Ten_CSDL> from disk = '<Backup file location + file name>

Ví dụ:

Để tạo CSDL có tên QTM_SQL_Server, chạy truy vấn dưới đây:

Create database QTM

Hoặc:

Restore database QTM from disk = 'D:\Backup\QTM_full_backup.bak'

Lưu ý là D:\backup là nơi lưu file sao lưu và QTM_full_backup.bak là tên của file sao lưu.

Cách 2: Tạo CSDL bằng SQL Server Management Studio

Mở SMSS, kết nối tới bản cài SQL Server và click chuột phải vào Databases > New Database:

Màn hình dưới đây sẽ hiện ra, bạn điền tên của CSDL (như trong ví dụ trên là QTM) và click OK.


Màn hình điền thông tin cho CSDL mới tạo

CSDL QTM sẽ được tạo như trong hình dưới đây.


CSDL QTM đã được tạo