Hàm MAX trong SQL Server

Mô tả

Hàm MAX trong SQL Server là một hàm tổng hợp trả về giá trị tối đa trong một nhóm.

Cú pháp

Để sử dụng hàm MAX trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SELECT MAX(cot)
 FROM bang
 [WHERE dieukien];

Tham số:

  • cot: cột hoặc giá trị tính toán, biểu thức mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất
  • bang: bảng dùng để lấy bản ghi. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
  • dieukien: tùy chọn. Điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng để được chọn.

Lưu ý:

  • Hàm MAX có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm MAX trong SQL Server.

Giả sử, ta có bảng dữ liệu như sau:

Ví dụ 1: Tìm số bài nhiều nhất trong bảng

SELECT MAX(Sobai)
 FROM Quantrimang
 WHERE Sobai < 100;
Result: 94

Ở ví dụ này ta số lượng bài nhiều nhất trong một chuyên mục có trong bảng Quantrimang mà số bài nhỏ hơn 100.

Ví dụ 2: Sử dụng GROUP BY

Ví dụ sau tìm giá trị lớn nhất trong tất cả bản ghi liên quan tới một chuyên mục lớn, bạn sẽ thực hiện như sau:

SELECT Chuyenmuclon, MAX(Sobai) AS "So bai nhieu nhat"
 FROM Quantrimang
 GROUP BY Chuyenmuclon;