Kiểm tra thông tin phiên bản trong SQL Server

Mô tả

Truy vấn @@VERSION dùng để xác định phiên bản SQL Server bạn đang sử dụng cùng các thông tin về hệ điều hành.

Cú pháp

Để sử dụng hàm VERSION trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

@@VERSION

Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh.

Lưu ý:

  • VERSION có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008.

Ví dụ

Để kiểm tra thông tin phiên bản SQL Server đang sử dụng, ta chạy truy vấn:

SELECT @@VERSION;

Kết quả trả về:

Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU3-GDR) (KB4052987) - 14.0.3015.40 (X64)
  • Microsoft SQL Server 2017: tên sản phẩm SQL Server
  • KB4052987: bài viết mô tả bản cập nhật
  • 14.0.3015.40: số phiên bản
  • X64: bản SQL Server 64 bit.