Giám sát cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Giám sát dùng để chỉ việc kiểm tra trạng thái cơ sở dữ liệu (CSDL), thiết lập tên người sở hữu, tên tập tin, kích thước tập tin, lịch trình sao lưu…

Việc giám sát CSDL trên SQL Server có thể thực hiện chủ yếu qua SQL Server Management Studio hoặc T-SQL, và cũng có thể kiểm soát qua nhiều cách khác như các công cụ của bên thứ 3, tạo Job trong Server Agent…

Có thể kiểm tra trạng thái của CSDL xem là đang kết nối (Online) như trong hình dưới đây hoặc đang ở trạng thái khác (Offiline) như trong hình bên dưới.


CSDL đang trong trạng thái kết nối


TestDB hiện đang Offline