Cách khởi động và dừng các dịch vụ trong MS SQL Server

MS SQL Server mang tới 2 dịch vụ chính để tạo và duy trì cơ sở dữ liệu (CSDL). Ngoài ra còn có các dịch vụ bổ sung phục vụ các mục đích khác.

Hai dịch vụ chính của MS SQL Server gồm:

  • SQL Server
  • SQL Server Agent

Các dịch vụ bổ sung của MS SQL Server gồm:

  • SQL Server Browser
  • SQL Server FulL Text Search
  • SQL Server Integration Services
  • SQL Server Reporting Services
  • SQL Server Analysis Services

Bạn có thể bắt đầu hoặc tạm ngưng sử dụng các dịch vụ nói trên bằng nhưng cách dưới đây.

Khởi động dịch vụ trong MS SQL Server

Để khởi động bất kì dịch vụ nào trong MS SQL Server, bạn có thể dùng 1 trong 2 cách dưới đây.

Cách 1: Sử dụng Services.msc

Bước 1: Đi tới hộp thoại Run, gõ services.msc và click OK. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.


Tìm dịch vụ trong hộp thoại Run của Windows

Bước 2: Để khởi động, click chuột phải vào dịch vụ bạn cần và chọn Start. Khi đó dịch vụ sẽ khởi động như trong hình dưới đây.


Đã khởi động dịch vụ được chọn

Cách 2: Dùng SQL Server Configuration Manager

Bước 1: Mở trình quản lý bằng các bước Start > All Programs > MS SQL Server 2012 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager.


Danh sách dịch vụ hiện ra khi đã mở được trình quản lý

Bước 2: Chọn tên dịch vụ, click chuột phải và chọn Start. Dịch vụ khởi động thành công như hình bên dưới.


Khởi động thành công dịch vụ trong MS SQL Server

Dừng dịch vụ trong MS SQL Server

Để dừng dịch vụ trong MS SQL Server, sử dụng 1 trong 3 cách sau.

Cách 1: Dùng Services.msc

Bước 1: Đi tới hộp thoại Run, gõ services.msc và click OK. như trong Bước 1 – cách 1 khi khởi động dịch vụ.

Bước 2: Để dừng dịch vụ, click chuột phải và chọn Stop. Dịch vụ vừa chọn sẽ được dừng lại như trong hình bên dưới.

Cách 2: Dùng SQL Server Configuration Manager

Bước 1: Mở Configuration Manager bằng các bước như trong bước 2 – cách 2 khi khởi động dịch vụ.

Bước 2: Chọn dịch vụ cần dừng, click chuột phải và chọn Stop. Dịch vụ được chọn sẽ dừng lại.

Cách 3: Dùng SQL Server Management Studio SSMS

Bước 1: Kết nối tới bản cài của SQL Server như trong hình dưới.


Bản TESTINSTANCE của SQL Server

Bước 2: Click chuột phải vào tên của bản cài và chọn Stop. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.


Hộp thoại khi chọn Stop bản cài SQL Server

Bước 3: Chọn Yes, màn hình dưới đây sẽ hiện ra.


Xác nhận lại việc dừng dịch vụ

Bước 4: Chọn Yes để đồng ý dừng dịch vụ SQL Server Agent. Dịch vụ này sẽ tạm ngừng như trong hình bên dưới.


Trạng thái SQL Server Agent là Disabled