Hàm DATEPART trong SQL Server

Mô tả

Hàm DATEPART trong SQL Server trả về một giá trị thời gian của đối số truyền vào, có thể là ngày, tháng, năm, quý, giờ, phút, giây, mili giây… Giá trị trả về là kiểu số nguyên (int)

Cú pháp

Để sử dụng hàm DATEPART trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DATEPART(dangthoigian, thoigian)

Tham số:

  • dangthoigian: dạng thời gian bạn muốn. Nó có thể là một trong những giá trị sau:
Giá trị Giải thích
year, yyyy, yy Năm
quarter, qq, q Quý
month, mm, m Tháng
dayofyear Ngày trong năm
day, dy, y Ngày
week, ww, wk Tuần
weekday, dw, w Ngày trong tuần
hour, hh Giờ
minute, mi, n Phút
second, ss, s Giây
millisecond, ms Milli giây
  • thoigian: khoảng thời gian bạn muốn lấy ra một giá trị.

Lưu ý:

  • Hàm DATEPART trả về kết quả dưới dạng giá trị số nguyên.
  • Xem thêm hàm DATENAME trả về kết quả tương tự dưới dạng giá trị chuỗi.
  • DATEPART có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DATEPART trong SQL Server.

SELECT DATEPART(year, '2019/04/28'); Result: 2019 SELECT DATEPART(yyyy, '2019/04/28'); Result: 2019 SELECT DATEPART(yy, '2019/04/28'); Result: 2019 SELECT DATEPART(month, '2019/04/28'); Result: 4 SELECT DATEPART(day, '2019/04/28'); Result: 28 SELECT DATEPART(quarter, '2019/04/28'); Result: 2 SELECT DATEPART(hour, '2019/04/28 09:49'); Result: 9 SELECT DATEPART(minute, '2019/04/28 09:49'); Result: 49 SELECT DATEPART(second, '2019/04/28 09:49:12');