Hàm DAY trong SQL Server

Mô tả

Hàm DAY trong SQL Server trả về một số nguyên là ngày trong tháng (từ 1 đến 31) từ thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Để sử dụng hàm DAY trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DAY(thoigian)

Tham số:

  • thoigian: thời gian bạn muốn lấy ra giá trị ngày.

Lưu ý:

  • Hàm DAY trả về kết quả dưới dạng giá trị số nguyên.
  • Xem thêm hàm DATENAME và DATEPART trả về kết quả tương tự.
  • DAY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DAY trong SQL Server.

SELECT DAY('2019/04/28'); Result: 28 SELECT DAY('2019/03/31 10:05'); Result: 31 SELECT DAY('2019/04/01 10:05:18.621'); Result: 1