Lệnh DROP LOGIN trong SQL Server

Cú pháp lệnh DROP LOGIN

DROP LOGIN ten_dangnhap;

Tên biến hoặc giá trị biến

ten_dangnhap

Tên đăng nhập của tài khoản đăng nhập (Login) cần xóa.

Lưu ý

  • Không thể xóa tài khoản đăng nhập hiện đang đăng nhập vào SQL Server.
  • Nếu xóa tài khoản đăng nhập mà người dùng cơ sở dữ liệu có ánh xạ tới đó, người dùng này sẽ bị ngưng kết nối tới SQL Server.

Ví dụ

DROP LOGIN quantrimang;

Ví dụ lệnh DROP LOGIN trên đây sẽ xóa tài khoản đăng nhập quatrimang. Lệnh này chỉ chạy được nếu quantrimang hiện đang không đăng nhập. Nếu không, lệnh này sẽ bị lỗi.