Điều kiện IS NOT NULL trong SQL Server

Điều kiện IS NOT NULL trong SQL Server được dùng để kiểm tra xem giá trị có phải là NOT NULL hay không. Giá trị NULL trong một bảng là một giá trị trong trường thông tin bị bỏ trống, hay nói cách khác, một trường không có giá trị nào.

Cú pháp điều kiện IS NOT NULL

biu thc IS NOT NULL

Tên biến hoặc giá trị biến

Lưu ý

  • Biểu thức có giá trị NOT NULL được trả về kết quả là TRUE
  • Biểu thức có giá trị NULL được trả về kết quả là FALSE

Ví dụ – lệnh SELECT

Ví dụ điều kiện IS NOT NULL trong lệnh SELECT của SQL Server.

SELECT * FROM nhanvien WHERE ho IS NOT NULL;

Ví dụ này trả về tất cả các bản ghi từ bảng nhanvien có mà trường thông tin họ nhân viên không chứa giá trị NULL (không bị bỏ trống).

Ví dụ – lệnh INSERT

INSERT INTO danhba (danhba_id, ho, ten) SELECT nhanvien_id, ho, ten FROM nhanvien WHERE ho IS NOT NULL;

Lệnh này sẽ chèn bản ghi vào bảng danhba nếu họ của nhân viên trong bảng nhanvien không chứa giá trị NULL.

Ví dụ – lệnh UPDATE

UPDATE nhanvien SET tinhtrang = Active WHERE ho IS NOT NULL;

Các bản ghi trong bảng nhanvien mà có họ không phải là giá trị NULL sẽ được cập nhật.

Ví dụ – lệnh DELETE

DELETE FROM nhanvien WHERE tinhtrang IS NOT NULL;

Ở ví dụ này, tất cả bản ghi từ bảng nhanvien có trường thông tin “tình trạng” không chứa giá trị NULL sẽ bị xóa.