Điều kiện IS NULL trong SQL Server

Trong SQL Server (Transact-SQL), điều kiện IS NULL được dùng để kiểm tra giá trị NULL. Giá trị NULL trong một bảng là một giá trị trong trường thông tin bị bỏ trống, hay nói cách khác, một trường không có giá trị nào.

Cú pháp điều kiện IS NULL

biu thc IS NULL

Tên biến hoặc giá trị biến

biểu thức

Giá trị để kiểm tra xem có phải giá trị NULL hay không.

Lưu ý

  • Nếu biểu thức có giá trị NULL, điều kiện trả về kết quả TRUE
  • Nếu biểu thức không có giá trị NULL, điều kiện trả về kết quả FALSE

Ví dụ – lệnh SELECT

Cùng xem ví dụ điều kiện NULL trong lệnh SELECT dưới đây.

SELECT * FROM nhanvien WHERE ho IS NULL;

Ví dụ này sẽ trả về tất cả các bản ghi trong bảng nhanvien nếu họ của nhân viên còn bị bỏ trống – hay gọi là có giá trị NULL.

Ví dụ – lệnh INSERT

INSERT INTO nhanvien ((nhanvien_id, ho, ten) SELECT nhanvien_id, ho, ten FROM danhba WHERE ten IS NULL;

Lệnh này sẽ điền các bản ghi từ bảng danhba vào bảng nhanvien ở các trường thông tin có tên nhân viên bị bỏ trống.

Ví dụ – lệnh UPDATE

UPDATE nhanvien SET ten = Unknown WHERE ten IS NULL;

Ở ví dụ này, các bản ghi trong bảng nhanvien mà giá trị tên nhân viên bị bỏ trống sẽ được cập nhật.

Ví dụ – lệnh DELETE

DELETE FROM nhanvien WHERE ho IS NULL;

Lệnh này sẽ xóa tất cả các bản ghi trong bảng nhanvien nếu giá trị trong trường họ nhân viên là giá trị NULL.