Hàm DATEADD trong SQL Server

Mô tả

Hàm DATEADD trong SQL Server trả về giá trị thời gian mới khi nó được cộng thêm một khoảng thời gian được chỉ định.

Cú pháp

Để sử dụng hàm DATEADD trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

DATEADD(dangthoigian, number, thoigian)

Tham số:

 • dangthoigian: dạng thời gian sử dụng để tính thêm vào thoigian. Nó có thể là một trong những giá trị sau:
  Giá trị Giải thích
  year, yyyy, yy Năm
  quarter, qq, q Quý
  month, mm, m Tháng
  dayofyear Ngày trong năm
  day, dy, y Ngày
  week, ww, wk Tuần
  weekday, dw, w Ngày trong tuần
  hour, hh Giờ
  minute, mi, n Phút
  second, ss, s Giây
  millisecond, ms Milli giây
 • number: số lượng khoảng thời gian mà bạn muốn thêm.
 • thoigian: khoảng thời gian bạn muốn thêm number vào.

Lưu ý:

 • Nếu tham số number > 0, hàm DATEADD sẽ hiểu đây là số thời gian được tăng và cộng thêm vào tham số thoigian.
 • Nếu tham số number < 0, hàm DATEADD sẽ hiểu đây là số thời gian bạn muốn giảm đi và trừ vào tham số thoigian.
 • Nếu tham số number ở dạng thập phân, hàm DATEADD sẽ chỉ sử dụng phần nguyên của số (loại bỏ phần thập phân).
 • DATEADD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm DATEADD trong SQL Server.

SELECT DATEADD(year, 1, '2019/04/28'); Result: '2020-04-28 00:00:00.000' SELECT DATEADD(yyyy, 1, '2019/04/28'); Result: '2020-04-28 00:00:00.000' SELECT DATEADD(yy, 1, '2019/04/28'); Result: '2020-04-28 00:00:00.000' SELECT DATEADD(year, -1, '2019/04/28'); Result: '2018-04-28 00:00:00.000' SELECT DATEADD(month, 1, '2019/04/28'); Result: '2019-05-28 00:00:00.000' SELECT DATEADD(month, -1, '2019/04/28'); Result: '2019-03-28 00:00:00.000' SELECT DATEADD(day, 1, '2019/04/28'); Result: '2019-04-29 00:00:00.000' SELECT DATEADD(day, -1, '2019/04/28'); Result: '2019-04-27 00:00:00.000'