Hàm GETDATE trong SQL Server

Mô tả

Hàm GETDATE trong SQL Server trả về ngày tháng năm hiện tại của hệ thống.

Cú pháp

Để sử dụng hàm GETDATE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

GETDATE()

Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh.

Lưu ý:

  • Hàm GETDATE trả về ngày và giờ của hệ thống theo định dạng ‘yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm‘.
  • Xem thêm hàm CURRENT_TIMESTAMP.
  • GETDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm GETDATE trong SQL Server.

SELECT GETDATE(); Result: '2019-02-25 18:11:00.160'