Hàm LEN trong SQL Server

Mô tả

Hàm LEN trong SQL Server trả về độ dài của chuỗi được chỉ định. Điều quan trọng là hàm LEN không bao gồm các ký tự khoảng trắng ở cuối chuỗi khi tính toán độ dài.

Cú pháp

Để sử dụng hàm LEN trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

LEN(chuoi)

Tham số:

  • chuoi: chuỗi ký tự mà bạn muốn tính toán độ dài.

Lưu ý:

  • Hàm LEN KHÔNG đếm các khoảng trắng ở cuối chuỗi khi tính độ dài của chuỗi.
  • Hàm LEN có đếm khoảng trắng ở đầu chuỗi khi tính độ dài của chuỗi.
  • Hàm LEN sẽ trả về NULL nếu chuỗi là NULL.
  • Xem thêm hàm DATALENGTH để tính toán độ dài của chuỗi nhưng có bao gồm các khoảng trắng.
  • Hàm LEN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm LEN trong SQL Server.

SELECT LEN('Quantrimang.com'); Result: 15 SELECT LEN('Quantrimang.com '); Result: 15 (Du cách  cui chui không được tính vào độ dài) SELECT LEN(' Quantrimang.com'); Result: 24 SELECT LEN(' Quantrimang.com '); Result: 24 SELECT LEN(' '); Result: 0 SELECT LEN(NULL); Result: NULL