Hàm LEFT trong SQL Server

Mô tả

Hàm LEFT trong SQL Server cho phép bạn trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi lớn, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái.

Cú pháp

Để sử dụng hàm LEFT trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

LEFT(chuoi, so_ky_tu)

Tham số:

  • chuoi: có thể là một chuỗi ký tự, biến hoặc cột mà bạn muốn trích xuất.
  • so_ky_tu: một số nguyên dương chỉ định số lượng ký tự sẽ được trả về từ chuoi, tính bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái.

Lưu ý:

  • Nếu so_ky_tu vượt quá độ dài của chuỗi, hàm LEFT sẽ trả về chuỗi ban đầu.
  • Hàm LEFT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm LEFT trong SQL Server.

SELECT LEFT('Quantrimang.com', 12); Result: Quantrimang.’ SELECT LEFT('Quantrimang.com', 4); Result: Quan SELECT LEFT('Quan Tri Mang', 9); Result: Quan Tri  SELECT LEFT('Quan Tri Mang', 100); Result: Quan Tri Mang