Lệnh DROP TABLE trong SQL Server

Lệnh DROP TABLE trong SQL Server

Tên biến hoặc giá trị biến

ten_bang

Tên của bảng muốn xóa khóa CSDL của SQL Server.

Ví dụ

DROP TABLE nhan_vien;

Lệnh ở ví dụ trên đây sẽ xóa bảng nhanvien khỏi CSDL hiện tại trong SQL Server. Nhưng nếu bảng bạn muốn xóa không nằm trong CSDL hiện tại mà nằm ở CSDL khác thì hãy xem cách xóa bảng trong CSDL khác dưới đây.

DROP TABLE cosodulieu2.dbo.nhacung;

Ví dụ lệnh DROP TABLE ở trên sẽ xóa bảng nhacung không nằm trong CSDL hiện tại mà nằm ở CSDL có tên cosodulieu2.

Vì có nhắc tới tên CASL nên lệnh DROP TABLE có thể thực thi trên bất kì CSDL nào của bản cài máy chủ (miễn là bạn có quyền thực hiện lệnh).

Bây giờ hãy xem ví dụ xóa LOCAL TEMPORARY TABLE bằng lệnh DROP TABLE. Cần nhớ là LOCAL TEMPORARY TABLE có đi kèm kí tự # ở phía trước.

DROP TABLE #nhanvien;

Lệnh này sẽ xóa bảng tạm cục bộ có tên #nhanvien.

Còn đây là ví dụ xóa GLOBAL TEMPORARY TABLE bằng lệnh DROP TABLE. Bảng này bắt đầu bằng kí tự ##.

DROP TABLE ##nhacung;

Lệnh trên sẽ xóa bảng tạm toàn cục ##nhacung.