Hàm SPACE trong SQL Server

Mô tả

Hàm SPACE trong SQL Server được sử dụng để trả về một chuỗi có số lượng khoảng trắng được chỉ định trong câu lệnh.

Cú pháp

Để sử dụng hàm SPACE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SPACE(so_luong)

Tham số:

  • so_luong: một số nguyên dương chỉ định số lượng khoảng trắng. Nếu so_luong là âm, hàm sẽ trả về NULL.

Lưu ý:

  • Hàm SPACE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm SPACE trong SQL Server.

SELECT SPACE(3); Result: '   ' SELECT SPACE(7); Result: '       ' SELECT SPACE(1); Result: ' '