Lệnh ALTER TABLE trong SQL Server

Trong SQL Server, lệnh ALTER TABLE được dùng để thêm cột, chỉnh sửa cột, xóa cột, đổi tên cột hoặc đổi tên bảng.

Các hướng dẫn được thực hiện trên Microsoft SQL System Sever Management Studio 18 và SQL Server 19.

Các ví dụ trong bài viết này ta sẽ sử dụng cùng một bảng dữ liệu Quantrimang sau, được tạo bằng lệnh Create table. Để xem bảng Quantrimang trong MS SSMS bạn có thể sử dụng truy vấn Select * from Quantrimang, thay Quantrimang bằng tên bảng bạn cần xem nhé.

Dưới đây là bảng Quantrimang:

 -+-------------+--------------+-------------+-------+
 | IDChuyenmuc | Chuyenmuccon |Chuyenmuclon | Sobai |
 +-------------+--------------+-------------+-------+
 |   1   | SQL Server  | Lap trinh | 101 |
 |   2   | Facebook   | Mang xa hoi| 152 |
 |   3   | Python    | Lap trinh | 101 |
 |   4   | JavaScript  | Lap trinh | 122 |
 |   5   | Chrome    | Web    | 94  |
 |   6   | Instagram  | Mang xa hoi| 165 |
 +-------------+--------------+-------------+-------+

Thêm cột vào bảng trong SQL Server

Cú pháp

ALTER TABLE ten_bang
  ADD ten_cot dinh_nghia_cot;

Ví dụ

ALTER TABLE Quantrimang
  ADD Luotxem FLOAT(10);

Lệnh ALTER TABLE trên đây sẽ thêm cột Luotxem vào bảng Quantrimang.

Sau khi chạy lệnh trên thì đây là kết quả của mình: