Cách phân quyền cho người dùng trong MS SQL Server

Quyền hạn ở đây dùng để chỉ quyền truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL). Bạn có thể tạo, xóa hoặc từ chối quyền trong MS SQL Server.

Để phân quyền, sử dụng 1 trong 2 cách sau.

Cách 1: Dùng T-SQL

Cú pháp:

Use <database name> Grant <permission name> on <object name> to <username\principle>

Ví dụ:

Để phân quyền chọn cho người dùng có tên TestUser trên đối tượng là TestTable trên CSDL có tên TestDB, bạn chạy truy vấn dưới đây.

USE TestDB GO Grant select on TestTable to TestUser

Cách 2: Dùng SQL Server Management Studio SSMS

Bước 1: Kết nối tới CSDL, mở rộng thư mục như trong hình dưới đây.


Mở thư mục Security > Users và tìm tên người dùng muốn phân quyền

Bước 2: Click chuột phải vào TestUser và chọn Properties. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.


Màn hình quản lý người dùng TestUser

Bước 3: Dùng Search để tìm kiếm sau đó chọn đối tượng muốn phân quyền, ở đây là bảng TestTable.

Bước 4: Click chọn bảng TestTable, sau đó chọn hộp checkbox Grant cho các thao tác trong danh sách bên dưới như trong hình dưới đây. Ở ví dụ này là trao quyền chọn bảng (Select).


Tick chọn hộp phân quyền

Bước 5: Click OK để hoàn tất việc phân quyền.