LITERAL (Hằng) trong SQL Server

Mô tả Literal (Hằng)

Trong SQL Server, Literal liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi được. Literal có thể là bất cứ kiểu giá trị nào, cụ thể được phân chia thành các giá trị hằng chuỗi, hằng số nguyên, hằng số thực và hằng giá trị thời gian.

String Literals – Hằng Chuỗi

Hằng Chuỗi luôn nằm trong dấu nháy đơn.

'quantrimang.com'
'ABC'
'123'

Ví dụ trên chứa các chuỗi riêng biệt nằm trong từng cặp dấu nháy đơn khác nhau. Tuy nhiên, có trường hợp trong chuỗi cũng chứa một dấu nháy đơn. Ví dụ:

'quantrimang.com is very great! It's my favorite site!'

Trong ví dụ này, chuỗi có chứa dấu nháy đơn trong từ It’s. Dấu nháy đơn này làm câu ngắt ở ngoặc thứ hai như sau:

'quantrimang.com is very great! It'

Để giải quyết lỗi này tránh ảnh hưởng đến những lệnh tiếp sau, bạn cần bổ sung thêm một dấu nháy đơn tương tự để thoát (escape) khỏi nó:

'quantrimang.com is very great! It''s my favorite site!'

Integer Literals – Hằng Số nguyên

Hằng số nguyên bao gồm số nguyên âm và nguyên dương, không bao gồm số thập phân. Nếu không chỉ định một dấu cụ thể, chương trình sẽ mặc định hằng của bạn là số dương. Biểu diễn các hằng số nguyên hợp lệ như sau:

2018
+2018
-2018

Decimals Literals – Hằng Số thực

Hằng số thực bao gồm số nguyên âm, nguyên dương và cả số thập phân. Nếu không chỉ định một dấu cụ thể, chương trình sẽ mặc định hằng của bạn là số dương. Biểu diễn các hằng số thực hợp lệ như sau:

2018,11
+2018,11
-2018,11

Datetime Literals – Hằng Giá trị thời gian

Hằng giá trị thời gian luôn được đặt trong dấu nháy đơn, biểu diễn như sau:

'November 06, 2018'
'2018/11/06'
'2018/11/06 12:24:48'