Hàm MIN trong SQL Server

Mô tả hàm MIN trong SQL Server

Hàm MIN trong SQL Server là một hàm tổng hợp trả về giá trị nhỏ nhất trong một nhóm.

Cú pháp hàm MIN

Để sử dụng hàm MIN trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SELECT MIN(cot)
 FROM bang
 [WHERE dieukien];

Tham số:

  • cot: cột hoặc giá trị tính toán, biểu thức mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất
  • bang: bảng dùng để lấy bản ghi. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
  • dieukien: tùy chọn. Điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng để được chọn.

Lưu ý:

  • Hàm MIN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ về hàm MIN trong SQL Server

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm MIN trong SQL Server.

Giả sử, ta có bảng dữ liệu tên Quantrimang như sau:

Ví dụ 1: Tìm số bài ít nhất trong bảng

SELECT MIN(Sobai)
 FROM Quantrimang
 WHERE Sobai > 120;

Sau khi chạy lệnh trên ta sẽ nhận được kết quả 122 như dưới ảnh:

Ở ví dụ này ta số lượng bài ít nhất trong một chuyên mục có trong bảng Quantrimang mà số bài phải lớn hơn 120.

Ví dụ 2: Sử dụng GROUP BY

Ví dụ sau tìm giá trị nhỏ nhất trong tất cả bản ghi liên quan tới một chuyên mục lớn, bạn sẽ thực hiện như sau:

SELECT Chuyenmuclon, MIN(Sobai) AS "So bai it nhat"
 FROM Quantrimang
 GROUP BY Chuyenmuclon;

Sau khi chạy truy vấn trên ta sẽ nhận được kết quả như hình: