Hàm ISDATE trong SQL Server

Mô tả

Hàm ISDATE trong SQL Server kiểm tra xem biểu thức được truyền vào có phải giá trị thời gian hợp lệ hay không, nếu có ISDATE trả về 1, ngược lại sẽ trả về 0.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh ISDATE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

ISDATE (bieuthuc)

Tham số:

  • bieuthuc: biểu thức bất kỳ cần kiểm tra.

Lưu ý:

  • Hàm ISDATE trả về 1 nếu biểu thức là giá trị thời gian hợp lệ.
  • Hàm ISDATE trả về 0 nếu biểu thức KHÔNG phải là giá trị thời gian hợp lệ.
  • ISDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh ISDATE trong SQL Server.

SELECT ISDATE('2019-05-01'); Result: 1 SELECT ISDATE('2019-05-01 10:03'); Result: 1 SELECT ISDATE('2019-05-01 10:03:32'); Result: 1 SELECT ISDATE('2019-05-01 10:03:32.001'); Result: 1 SELECT ISDATE('quantrimang.com'); Result: 0 SELECT ISDATE(123); Result: 0