Câu lệnh CURRENT_USER trong SQL Server

Mô tả

Câu lệnh CURRENT_USER trả về tên của người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh CURRENT_USER trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

CURRENT_USER
  • Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh.

Lưu ý:

  • Không đặt dấu ngoặc đơn () sau hàm CURRENT_USER.
  • Xem thêm các hàm USER_NAME, SESSION_USER và SYSTEM_USER.
  • CURRENT_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh CURRENT_USER trong SQL Server.

SELECT CURRENT_USER; Result: 'quantrimang'