Hàm SYSTEM_USER trong SQL Server

Mô tả

Hàm SYSTEM_USER trả về thông tin tên đăng nhập của người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh SYSTEM_USER trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

SYSTEM_USER
  • Không có tham số và đối số nào nằm trong câu lệnh.

Lưu ý:

  • Nếu người dùng hiện tại đăng nhập vào SQL Server bằng Windows Authentication thì hàm SYSTEM_USER sẽ trả về thông tin tên đăng nhập theo định dạng DOMAIN\user_name.
  • Nếu người dùng hiện tại đăng nhập vào SQL Server bằng cách sử dụng SQL Server Authentication, hàm SYSTEM_USER sẽ trả về thông tin tên đăng nhập theo định dạng user_name.
  • Không đặt dấu ngoặc đơn () sau hàm SYSTEM_USER.
  • Xem thêm các hàm CURRENT_USER, USER_NAME và SESSION_USER.
  • SYSTEM_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem cách sử dụng câu lệnh SYSTEM_USER trong SQL Server.

SELECT SYSTEM_USER;
 Result: 'test_domain\quantrimang' (đăng nhp bng Windows Authentication)
 
 SELECT SYSTEM_USER;
 Result: 'quantrimang' (đăng nhp bng SQL Server Authentication)