Hàm ABS trong SQL Server

Mô tả

Hàm ABS trong SQL Server trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Cú pháp2

Để sử dụng hàm ABS trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

ABS(number)

Tham số:

  • number: số bạn muốn chuyển sang giá trị tuyệt đối.

Lưu ý:

  • Hàm ABS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm ABS trong SQL Server.

SELECT ABS(-24); Result: 24 SELECT ABS(-24.6); Result: 24.6 SELECT ABS(-24.65); Result: 24.65 SELECT ABS(24.65 * -1); Result: 24.65