Hàm FLOOR trong SQL Server

Mô tả

Hàm FLOOR trong SQL Server trả về giá trị cận dưới của số hoặc biểu thức, tức là trả về giá trị nguyên lớn nhất nhưng nhỏ hơn hoặc bằng biểu thức số đã truyền.

Cú pháp

Để sử dụng hàm FLOOR trong SQL Server, ta sử dùng cú pháp như sau:

FLOOR(number)

Tham số:

  • number: số được truyền để tìm giá trị nguyên lớn nhất.

Lưu ý:

  • Xem thêm hàm CEILING và ROUND.
  • Hàm FLOOR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm FLOOR trong SQL Server.

SELECT FLOOR(5.9); Result: 5 SELECT FLOOR(5); Result: 5 SELECT FLOOR(34.29); Result: 34 SELECT FLOOR(-5.9); Result: -6 SELECT FLOOR(-5); Result: -5