Hàm CEILING trong SQL Server

Mô tả

Hàm CEILING trong SQL Server trả về giá trị cận trên của số hoặc biểu thức, tức là trả về giá trị nguyên nhỏ nhất nhưng lớn hơn hoặc bằng biểu thức số đã truyền.

Cú pháp

Để sử dụng hàm CEILING trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

CEILING(number)

Tham số:

  • number: số được truyền để tìm giá trị nguyên nhỏ nhất.

Lưu ý:

  • Xem thêm hàm FLOOR và ROUND.
  • Hàm CEILING có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm CEILING trong SQL Server.

SELECT CEILING(32.65); Result: 33 SELECT CEILING(32.1); Result: 33 SELECT CEILING(32); Result: 32 SELECT CEILING(-32.65); Result: -32 SELECT CEILING(-32); Result: -32