Cách tạo người dùng trong MS SQL Server

Người dùng ở đây tức là một tài khoản trên MS SQL Server để truy cập vào cơ sở dữ liệu (CSDL).

Người dùng có thể được tạo bằng 1 trong 2 cách dưới đây.

Cách 1: Sử dụng T-SQL

Cú pháp để tạo người dùng trong MS SQL Server.

Create user <username> for login <loginname>

Ví dụ:

Để tạo người dùng có tên TestUser với tên đăng nhập là TestLogin trên CSDL TestDB, chạy truy vấn dưới đây.

create user TestUser for login TestLogin

Cách 2: Sử dụng SQL Server Management Studio SSMS

Lưu ý: Trước hết cần tạo Login bằng bất kì cái tên nào trước khi tạo tài khoản người dùng. Hãy dùng tên Login là TestLogin.

Bước 1: Kết nối tới SQL Server và mở rộng thư mục CSDL. Sau đó mở CSDL có tên TestDB, nơi ta sẽ tạo tài khoản người dùng, tìm thư mục Security. Tại đây tìm thư mục Users hoặc Logins (trên bản SQL Server mới) và chọn New Login. Khi đó màn hình dưới đây sẽ hiện ra.


Màn hình tạo người dùng mới cho MS SQL Server

Bước 2: Điền tên TestUser cho tên người dùng và chọn tên Login có tên TestLogin như trong hình dưới đây.


Tạo tài khoản người dùng mới

Bước 3: Click OK để hoàn tất. Refresh lại thư mục, bạn sẽ thấy tên người dùng mới được tạo.


Tạo thành công người dùng mới trên MS SQL Server